عمل آوری وبسته بندی گوشت


تخصص ما خلق ارزش بیشتر برای شما و پروسه خاص شماست چه با خوشمزه تر کردن گوشت پخته،چه با راحت ترکردن استفاده ازگوشت یخ زده باشد.ما دانش مواداولیه و فرایند را با محصول مناسب درمی آمیزیم.تمامی این مواد کاربردی به محصول شما ارزش بیشتری می دهند.

•    براین عمل آوری لقمه نمایشی
•    براین تخصصی ماهی
•    براین تخصصی میگو
•    براین تخصصی مرغ
•    براین تخصصی  گوشت
•    براین تخصصی محصولات تازه وبسته بندی

محصولاتــــ مرتبط

نظراتimix imix